کور / امور علمی و تدريسی / شورهای علمی / کميته تطبيق پلان استراتيژيک

کميته تطبيق پلان استراتيژيک