کور / امور علمی و تدريسی / شورهای علمی / کميته نظارت از تطبيق پلان استراتيژيک

کميته نظارت از تطبيق پلان استراتيژيک