کميتها

کمیته‌های دانشکده حقوق و علوم سیاسی

  1. کمیته علمی- فرهنگی
  2. کمیته نظم و دسپلین
  3. کمیته تحقیقات علمی
  4. کمیته پلان و استراتیژیک
  5. کمیته بهبود و انکشاف نصاب درسی
  6. کمیته ارتقای کیفیت و اعتبار دهی
  7. کمیته امتحانات