اهداف

اهداف دفتر ارتقای کیفیت

  1. نهادینه سازی فرهنگ ارتقای کیفیت در مطابقت با رهنمودهای ارتقای کیفیت و اعتباردهی ملی و بین المللی.
  2. معیاری ساختن سیستم تحصیلی درمطابقت با رهنمودهای ریاست محترم ارتقای کیفیت واعتباردهی.
  3. آماده نمودن مؤسسه تحصیلات عالی هیواد  برای ارزیابی های ارتقای کیفیت بیرونی و کسب اعتبار ملی و بین المللی
  4. حصول اطمینان از اینکه طرزالعمل های ارتقای کیفیت نهادها تحصیلی هیواد در مطابقت با رهنمود ریاست محترم ارتقای کیفیت و اعتباردهی و نیازهای ملی طراحی گردیده است.