کور / تضمين کيفيت / شورا تضمين کيفيت

شورا تضمين کيفيت

 1- ذبیح الله فضلی معاون علمی رئیس کمیته

2- نجیب الله واحدی آمر اتقای کیفیت منشی کمیته

3- فرهاد امین معاون مالی و اداری عضو کمیته

4- حمیدالله قدیر معاون امور محصلان عضو کمیته

5- محمد شریف دانش رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی عضو کمیته

6- شفیع الله شینواری رئیس پوهنحی کمپیوتر ساینس عضو کمیته

7- خلیل الرحمن نورزی رئیس پوهنحی اقتصاد عضو کمیته