کور / تضمين کيفيت / وظايف تضمين کيفيت

وظايف تضمين کيفيت

لایحه وظایف کمیته اصلی ارتقای کیفیت

هدف وظیفه:

 همکاری و اجرای فعالیت ها بخاطر نهادینه ساختن امر ارتقای کیفیت و اعتباردهی در مؤسسه.

 وظايف ومسؤليت هاى سپرده شده:

الف- در مورد برنامههای ارتقای کیفیت و اعتباردهی:

۱- تلاش در امر بهبود کیفیت در نهاد تحصیلی؛

۲- نظارت از جریان ارزیابی خودی نهاد تحصیلی، پوهنحی‎ها و دیپارتمنت‎های فارغ ده؛

۳- تهیه گزارش ارزیابی خودی نهاد تحصیلی؛

۳- بررسی گزارش ارزیابی خودی پوهنحی‎ها و دیپارتمنت‎های فارغ ده؛

۵- همکاری با تیم بازنگرها در جریان بازنگری؛

۶- آشنایی کامل با پلان ستراتیژیک ملی تحصیلات عالی، پلان ستراتیژیک موسسه مربوطه و اسناد مهم در مورد اعتباردهی و ارتقای کیفیت به شمول لایحۀ ارتقای کیفیت و اعتباردهی و معیارهای ارزیابی خودی؛

۷- ارایۀ مشوره به رییس، معاون علمی نهاد تحصیلی در مورد ارتقای بهبود کیفیت پوهنحی‎ها و خدمات عمومی مانند لابراتوارها، مراکز کمپیوتر، کتابخانه‎ها، عرضه خدمات به محصلان، تحقیق و سایر عرصه‎های علمی مؤسسه؛

۸- تهیه اسناد مناسب برای کمیتۀ به اساس بازنگری از فعالیت‎های علمی و اداری نهاد تحصیلی و ارزیابی خودی هر پوهنحی؛

۹- حفظ محرمیت تصامیم مجالس کمیتۀ، بحث‎ها با پوهنحی‎ها، اعضای کادر علمی، محصلان، کارمندان و سایر اعضای مؤسسه؛

۱۰- برقراری ارتباطات کاری با ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی؛

۱۱- اجرای سایر وظایف مربوطه ارتقای و بهبود کیفیت که توسط مقامات ذیصلاح محول میگردد.

ب- در مورد اتخاذ تدابیر برای ارتقای کیفیت:

۱- تهیه یک پلان عملیاتی مبتنی بر نقاط ضعف، تهدیدها و فرصت‎ها برای تمام معیارهای ارتقای کیفیت و اعتباردهی؛

۲- تهیه میکانیزم برای تطبیق پلان عملیاتی و ارایۀ راه‏های بیرون رفت از موانع تطبیق آن؛

۳- نظارت از تطبیق پلان عملیاتی در تمام سطوح نهاد تحصیلی؛

4- نظارت از تطبیق پلان ستراتیژیک ملی وزارت و پلان ستراتیژیک نهاد تحصیلی و تهیه گزارش ربعوار در زمینه؛

5- تدویر محافل برای تطبیق پلان‎ها و برنامه‏های ارتقای کیفیت در سطح نهاد تحصیلی؛

6- تطبیق سایر برنامه‏های که از طرف ریاست ارتقای کیفیت وزارت محول میگردد؛

7- نظارت از بودجه و کمک‏ها برای نهادهای تحصیلی برای مصرف جهت تطبیق پلان عملیاتی، پلان استراتیژیک و سایر پلان‏ها؛

8- نظارت و بررسی از تطبیق خط مشی یاد دهی و یادگیری، پلان بهبود تدریس و پلان عملیاتی انفرادی در سطح نهاد تحصیلی.

ج- در مورد نظارت و بررسی از تمام امور علمی:

حسب حکم شماره (۴۹۳۳/۳۷۸۴) مؤرخ ۱۳/۸/۱۳۹۲ مقام محترم وزارت تحصیلات عالی نظارت و بررسی، از تمام امور علمی به دوش کمیتۀ ارتقای کیفیت و اعتباردهی نهاد تحصیلی است که شامل وظایف ذیل می‎باشد:

۱- نظارت و بررسی تمام امور نشراتی و تهیه گزارش رسمی در اخیر هر سمستر برای ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی؛

۲- نظارت و بررسی از تحقیقات علمی در سطح نهاد تحصیلی و تهیه گزارش رسمی در اخیر هر سمستر به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی؛

۳- نظارت و بررسی امور تدریس بخصوص تطبیق طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس و ارایۀ گزارش به ریاست راتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی؛

۴- نظارت و بررسی از امتحانات نهایی و تطبیق طرزالعمل واحد امتحانات با تهیه گزارش در ختم هر سمستر برای ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی؛

۵- نظارت و بررسی از تجهیزات، مواد مورد ضرورت، سامان و آلات لابراتواری کارهای عملی و تهیه گزارش رسمی به ریاست ارتقای کیفیت، بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی؛

6- – نظارت و بررسی از میتودهای درسی دیپارتمنت‏ها در جریان سمستر و تهیه گزارش بعد از ختم سمستر به ریاست ارتقای کیفیت بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی؛

۷- نظارت و بررسی سمستروار از مواد درسی، لکچر نوت‎ها و سایر مواد برای اصلاح و ستندرد شدن، با تهیه گزارش رسمی به ریاست ارتقای کیفیت بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی؛

8-  نظارت وبررسی دقیق از تطبیق کریکولم و مفردات درسی دیپارتمنت‏ها در جریان سمستر و تهیه گزارش در ختم سمستر برای ریاست ارتقای کیفیت بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی؛

9- نظارت و بررسی از شفافیت جریان تقرر و ترفیعات علمی در طول سال و تهیه گزارش به شورای علمی نهاد تحصیلی؛

10- نظارت از  نظم و دسپلین نهاد تحصیلی و ارایۀ گزارش به ریاست ارتقای کیفیت وزارت تحصیلات عالی؛

11-  نظارت از کار برد تکنالوژی جدید در جریان تدریس و چگونگی تطبیق تقسیم اوقات سمستر؛

12-  نظارت و بررسی از فعالیت‏های علمی دیپارتمنت‏ها و پوهنحی‏ها؛

13- نظارت و بررسی از تطبیق لوایح، مقرره‏ها، طرزالعمل‏ها و سایر اسناد تقنینی ساحه علمی؛

14- نظارت و بررسی از عرضه خدمات علمی، تحقیقی، نشراتی طبق مواد مقرره استقلالیت مالی پوهنتون‎ها.