کور / خانه / ارزشها

ارزشها

 

ارزشها:

 •  آزادی آفرينش علمی و فکری متعهدانه
 •  عدالت
 •  صداقت
 •  احترام به اصل مالکيت عمومی علم و دانش
 •  احترام به معيارهای عام و جهانشمول علمی – تحقيقی
 •  احترام به اصل تلفيقی وظيفه محوری، نتيجه محوری و فضيلت محوری
  احترام به شکاکيت معرفتی به عنوان يک اصل ارزشی، اخلاقی و علمی
 •  مشارکت و اجتناب از تمرکز ګرايی
 •  شفافيت و حسابدهی
 •  کيفيت در محورهای آموزش، خدمات و تحقيق
 •  استقلاليت مالی و مديريتی