کور / خانه / اهداف

اهداف

اهداف استراتيژيک:

  • معياری سازی مؤسسه تحصيلات عالی هيواد با توجه اولويتهای وزارت تحصيلات عالی در محور های آموزشی، خدمات و تحقيق
  • برخورداری از رشته های تحصيلي جديد و مورد نياز جامعه
  • تحقق سطوح جهارګانه تحصيلات عالی در مؤسسه تحصيلات عالی هيواد: ليسانس، ماستری، دوکتورا و فوق دوکتورا
  • ايجاد و توسعه زيرساختها
  • برقراری نظام ارتباطی مناسب و تواميت با مراکز مهم علمی- تحقيقی در داخل و خارج کشور