کور / خانه / ديدګاه و ماموريت

ديدګاه و ماموريت

ديدګاه:

مؤسسه تحصيلات عالی هيواد مصمم است که با ارائه خدمات تحصيلی باکيفيت و برابر با معيار های ملی در ابعاد اقتصادی، سياسی و اجتماعی در بخش های تدريس، تحقيق و عرضه خدمات در جامعه شناخته شود.

ماموريت:

مؤسسه تحصيلات عالی هيواد در حال حاضر مصروف تدريس، تحقيق و عرضه خدمات در بخش های سياسی، اقتصادی و اجتماعی جهت سهمګيری فعال در آبادانی و ترقی کشور ميباشد.