دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی


دروس دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی تا ختم سمستر چهار م به شکل عمومی میخوانه و پس از سمستر چهارم مضامین تخصصی اضافه میشود در رشته های امنیت شبکه ،شبکه سازی ،وصل کردن شبکه دیپارتمنت تکنالوژي معلوماتی یک از دیپارتمنت دوګانه در پوهنځی کمپیوټرساینس در سال ۱۳۹۶ ه ش ایجاد ګردیده و دارای مجوز رسمی از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی میباشد

سبحان الله خاکسار

پیام آمر دیپارتمنت

I welcome to the world of IT and Technology. Afghanistan is one of the rapidly developing countries of the world, is in desperate need of professionals with high technical skills. Information Technology, Network and Telecommunication professionals play an important role in the overall development of a country. The bachelor of Information Technology (IT), aims to provide the personnel of professional who are module to assist and provide leadership in, Structure of Network, Network security and maintenance the Network and telecommunication Equipment’s practically as it impacts corporate and services sectors of the national economy, The program offered by the department commonly known as information Technology which studies Network Design, Network Security, Wireless and Mobile Communication and Cyber Security to support the modern technological society to achieve the Goals of program to serve the Telecom and Network organizations.

دیدگاه

فراهم آوری شناخت منطقوی به پوهنځی کمپیوترساینس منحیث رهبر در عرصه تخنیک های کمپیوتری، کاوش استعداد های نهان در محصلان، و آماده ساختن آنها جهت همساز کردن دانش نظری به عملی بخاطر ایجاد جامعه دیجیتال میباشد.

ماموریت

آماده نمودن نیروی بشری متخصص و متعهد در عرصه تکنالوژی نوین جهت سهم گیری فعال در آبادانی و ترقی کشور میباشد.