د هیواد پوهنتون د کیفیت د لوړوالي اصلي کمیټې ناسته

کتگوری
څای
نیته
برگزاری جلسه کمیته اصلی ارتقای کیفیت پوهنتون هیواد
پوهنتون هیواد
27 June 2021

د هیواد پوهنتون د کليزې مطابق، (د کیفیت د ښه والي اصلي کمیټې)غونډه به په ټاکلې نیټه جوړه شي.

ترلی انځورونه

...