کور / کور پاڼه / لرليد او ماموريت

لرليد او ماموريت

لرليد:

هيواد د لوړو زده کړو موسسه هوډ لري چې د لوړو زده کړو د باکيفيته خدمتونو په وړاندې کولو سره، په معياري ډول په اقتصادي، سياسي، او ټولنيزو برخو کې تدريس، تحقيق او خدمتونو په وړاندې کولو سره د ټولنې يو پېژندل شوی نوم اوسي.

ماموريت:

هيواد د لوړو زده کړو موسسه اوس مهال د تدريس، څېړنه او همدا راز په سياسي، اقتصادي او ټولنيزو برخو کې د خدمتونو په وړاندې کولو سره، د هيواد په رغونه او پرمختګ کې فعاله ونډه لري.