آغاز دروس حضوری پوهنتون هیواد به اساس طرح مشترک وزارت تحصیلات عالی و وزارت صحت عامه، بعد از ختم رخصتی های قرنطین.

دروس حضوری پوهنتون هیواد به اساس طرح مشترک وزارت تحصیلات عالی و وزارت صحت عامه، بعد از ختم رخصتی های قرنطین روز شنبه مورخ ۲ اسد سال جاری آغاز ګردید.