!پیام تبریکی الحاج امیرګل شاهین، رئیس امور دینی وفرهنګی پارلمان کشور و مؤسس پوهنتون هیواد به مناسبت عید سعید اضحی

!پیام تبریکی الحاج امیرګل شاهین، رئیس امور دینی وفرهنګی پارلمان کشور و مؤسس پوهنتون هیواد به مناسبت عید سعید اضحی