دیدار از پوهنتون

Data Center & Information Technology

...

صنوف مجهز

...

کمپیوتر لب

...

...

...

دفاتر

...

د هیواد پوهنتون آسانتیاوې

...

فضای سبز

...

پرسونل امنیتی

...

مرکز صحی

...

اطاق ملاقات

...

کتابخانه

...

اطاق جلسات

...

پارکنگ وسایط

...

شعبه معلومات

...

رستورانت و کافی شاپ

...

,..,

...

,,,

...

سالون مطالعه

...

اطاق اساتید

...