جلسه پنجم کمیته اصلي جندر پوهنتون هیواد برگزار گردید

جلسه پنجم کمیته اصلي جندر پوهنتون هیواد برگزار گردید یکشنبه، مورخ ۱۰ اسد ۱۴۰۰ جلسه پنجم کمیته اصلی مدیریت جندر به رهبري نجیب الله واحدی، آمر ارتقای کیفیت پوهنتون هیواد، در حضور حوریه اکسیر، مدیره جندر، و سایر اعضای این کمیته در تالار جلسات آمریت ارتقای کیفیت برگزار گردید. بعد از تلاوت آیات قرآنکریم، در نخست مصوبات جلسه قبلی توسط منشی جلسه، خانم حوریه اکسیر مطرح و اجرای آن پی گیری گردید بعد، موضوعات ذیل مورد بحث قرار گرفت: 1- بحث روی تائید فورم ثبت شکایات؛ 2- بحث روی انکشاف کتاب ثبت شکایات؛ 3- بحث روی چگونگی تشویق محصلان برای اخذ مشوره های حقوقی وصحی؛ 4- بحث روی تعین عناوین برای تدویر سیمینار ها؛ 5- بحث روی ترتیب چک لست ارزیابی از تطبیق موضوعات مورد بحث کمیته؛ جلسه با دعایه خیراختتام یافت.