جلسه ماه ثور شورای علمی دایر گردید

جلسه ماه ثور 1401 شورای علمی پوهنتون هیواد تحت ریاست عطا محمد هلواک رئیس عمومی پوهنتون دایر گردید که در آن معاون علمی، معاون اداری، معاون امور محصلان، روسای پوهنحی ها، آمر ارتقای کیفیت و استادان اشتراک ورزیده بودند. در جلسه نخست راجع به تطبیق فیصله قبلی گزارش ارائه گردید که حد اکثر فیصله ها تطبیق و تعدادی هم درحال تطبیق می باشند. بعد از آن، درخصوص تخفیف فیس محصلان، امضاء تفاهم نامه ها با پوهنتون های دولتی و خضوصی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی درسطح کشور بحث به عمل آمد. و همچنان تصمیم گرفته شد که در سطح هر پوهنحی در بین محصلان یک – یک مناظره علمی و در سطح پوهنتون یک گفتمان علمی بین استادان راجع به یک موضوع خاص برگزار گردد. علاوه بر موضوعات راجع به یک سلسله موضوعات علمی و تدریسی نیز بحث صورت گرفت. جلسه ای شورای علمی موسسه با دعای خیر به پایان رسید.