برای کارمندان جدید التقرر ورکشاپ اساسات اداری برگزار گردید

برای کارمندان جدید التقرر ورکشاپ اساسات اداری برگزار گردید توسط معاون مالی و اداری پوهنتون هیواد محترم فرهاد امین برای کارمندان جدید التقرر ورکشاپ اساسات اداره برگزار گردید. در این ورکشاپ راجع به پالیسی اداری، لایحه وظایف، تهیه ای پلان و ترتیب گزارش معلومات ارائه گردید. کارمندان اداری بالای موضوعات مرتبط به اداره عملا کار کردند.