جلسه نوبتی ماه جوزا شورای علمی برگزار گردید

جلسه ای نوبتی ماه جوزا ۱۴۰۱ شورای علمی که به ریاست رئیس عممومی پوهنتون هیواد برگزار گردیده بود، در آن معاونان علمی و اداری، روسای پوهنحی ها، آمر ارتقای کیفیت و استادان اشتراک ورزیده بودند. در جلسه مزبور شورای علمی، راجع به برگزاری دو کنفرانس در سطح ملی، کورس های حقوقی کوتاه مدت برای محصلان اناث و همچنان کورس های کوتاه مدت آموزش انگلیسی و کمپیوتر بحث به عمل آمد. همچنان در ارتباط به نشر مقالات در ژورنال های بین المللی و امضاء تفاهم نامه با یک تعداد پوهنتون ها مورد بخث قرار گرفت. بر علاوه، گزارش ربع اول سال ۱۴۰۱ از تطبیق پلان استرتیژیک توسط اعضای شورا ی علمی مورد تصویب فرار گرفت. شورای علمی پوهنتون هیواد یکبار در ماه برگزار گردیده بالای موضوعات مهم بحث صورت می ګیرد.