جلسه ماه سرطان کمیته تضمین کیفیت و ارتقاء برگزار گردید

جلسه کمیته تضمین کیفیت به ریاست معاون علمی- تدریسی دایرگریده بوده که در آن راجع به ارزیابی روند تدریس در جریان سمستر بهاری، نظارت از کمیته های فرعی و فعالیت کمیته ای های فرعی ارتقای کیفیت مورد بحث قرار گرفتند.