مقاله ای از پوهنتون هیواد در ژورنال بین الملل به نشر رسید

مقاله ای که توسط استادان دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هیواد تهیه گردیده در یک ژورنال هندی به دست نشر سپرده شد. مقاله که تحت عنون « Effective steps to improve QOS of wireless mobile communication system» است، نتیجه تحقیق سه تن استاد کمیپوتر ساینس می باشد. نشر مقاله مذکور به کادر علمی پوهنتون هیواد و کافه مردم کشور مبارک باد.