ورکشاپ اقدامات ضد آتش سوزی برای کارمندان اداری و خدماتی پوهنتون هیواد برگزار گردید

به ابتکار معاونیت مالی – اداری پوهنتون هیواد ورکشاپ اقدامات ضد آتش سوزی و حریق برای کارمندان اداری، خدماتی و استادان برگزار گردید. ورکشاپ نامبرده ازطریق معاونیت مالی- اداری توسط دوتن کارمندان مسلکی ریاست اطفائیه کابل به پیش برده شد. در این ورکشاپ روش ها وطرق مسلکی خاموش کردن حریق و آتش سوزی به شکل عملی به اشتراک کننده گان نمایش داده شد