محصلان دیپارتمنت علوم سیاسی مناظره علمی دایر نمود

محصلان دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون مناظره علمی را تحت عنوان( فواید و نقصان یک مجلسه و دو مجلسه) برگزار نمودند. معلومات مفصل راجع به موضوعات ارائه گردیده محصلان به بحث پرداختند و هردو جانب دلایل خویش را ارائه نموده تلاش نمودند تا جانب مقابل را قانع سازند.