تفاهم نامه همکاری اکادمیک میان دانشگاه هیواد و Expert Cyber Defence Intelligence امضأ گردید.

تفاهم نامه همکاری اکادمیک میان دانشگاه هیواد و Expert Cyber Defence Intelligence امضأ گردید. تفاهم نامه اکادمیک میان ریس دانشکده کامپیوتر ساینس استاد سبحان الله خاکسار و مسؤل نهاد Expert Cyber Defence Intelligence محترم استاد رومان نوری در مقر دانشگاه هیواد به امضأ رسید. بر اساس این تفاهم نامه هردو نهاد اکادمیک دربخشهای پژوهش، ظرفیت سازی محصلان، سفرهای علمی و برگزاری کنفرانسهای علمی همکاری های دو جانبه خواهند داشت. قابل یاد آوری است که دانشکده کامپیوتر ساینس قبلا نیز با نهاد های علمی معتبر، تفاهم نامه های علمی و پژوهشی امضا نموده است که فعلا ازآن استفاده مؤثر می نماید.