برنامه شش ماهه کارهای عملی محصلان دانشکده کامپیوتر ساینس به پایان رسید

برای محصلان سمستر هشتم دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی در بخش نیتورک و برای محصلان دیپارتمنت انجینری نرم افزار در بخش دیتابیس برنامه شش ماهه، که قبلا آغاز گردیده بود به موفقیت به پایان رسید. در این برنامه با شکوه که به مناسبت فراغت محصلان برگزار گردیده بود معاونین دانشگاه، آمریت ارتقای کیفیت و روسای دانشکده ها اشتراک نموده بودند. در آغاز برنامه، نخست استادان دانشکده کامپیوترساینس در مورد کورس شش ماهه ارتقای ظرفیت محصلان به تفصیل صحبت نموده و بعد برای محصلان فارغ شده تصدیق نامه توزیع گردید. و در اخیر برنامه امروزی از محصلان نخبه با تفویض تندیس ها و تحسین نامه ها تقدیر به عمل آمد. و هم چنان از طرف هیئت رهبری دانشگاه آن عده از استادان که در زمینه ای مدیرت و تدریس، سهم فعال ایفا نموده بودند مورد تقدیر قرار گرفتند.