به مناسبت تجلیل از روز جهانی سواد دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق و علم سیاسی گفتمان علمی بین محصلان اناث راه اندازی نمود

در این محفل با شکوه، محصلان سمسترهای مختلف، مقالات علمی شان را به خوانش گرفتن، که در آن از ارزش سواد از دیدگاه اسلام، سهم گیری بانوان در عرصه تعلیم وتربیه از نظر اسلام و سیاست و موضوعات مرتبط دیگر یاد آوری گردیده صحبت به عمل آمد. در اخیر، محفل گفتمان با پاسخ به پرسشهای اشتراک کننده گان به پایان رسید.