جلسه هیئت رهبری با نماینده های صنوف درسی دایر گردید

هیئت رهبری دانشگاه با نماینده های صنوف درسی پوهنحی های حقوق، کامپیوتر ساینس و اقتصاد جلسه ماهانه برگزار نمود. در این نشست که با اشتراک معاونان و آمریت ارشاد و دعوت دانشگاه برگزار گردیده بود نخست نظریات، پیشنهادات و مشکلات محصلان شنیده شده. هیئت رهبری دانشگاه وانمود ساخت که، تحصیلات عالی هیواد مصمم است تا تمامی پالیسی ها و طرزالعمل های وزارت محترم تحصیلات عالی را با همکاری محصلان تطبیق خواهند نمود. در ضمن با محصلان وعده سپرده شد تا به مشکلات آنها رسیده گی صورت گرفته و پیشنهادات شانرا به شوراهای مربوطه پوهنتون محول ساخته تا بعد از تصویب تطبیق خواهند شد.