برنامه شبه سازی توافق نامه دوحه ی برگزار شد

برنامه شبه سازی توافق نامه دوحه از طرف دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی برگزار شد این برنامه که در پنج بخش تنظیم گردیده بود از طرف محصلان این دیپارتمنت به نمایش گذاشته شد. در این برنامه یک طرف نماینده گی از امارت اسلامی افغانستان می نمود و طرف دیگر نماینده گی از ایالات متحده امریکا. هر دو طرف به میانجی گری کشور قطر باهم جلسه ابتدایی برگزار نمودند بعد از گفتگو طرفین آماده امضا توافق نامه گردیده و توافق نامه را امضا نمودند. بعد نماینده ایالات متحده امریکا روی ستیج آمده بعد از سخنرانی توضیحی به سوالات خبرنگاران پاسخ اراییه نمود. بعد نماینده امارت اسلامی نیز در مورد توافق نامه جزئیات ارائه نموده به سوالات خبر نگاران پاسخ ارایه نمود. قابل یاد آوری است که نشر ویدیوی این برنامه جالب را میتوانید از همین دریچه دنبال کنید.