از روز خجسته معلم گرامیداشت گردید

از روز جهانی معلم بار برگزاری محفل با شکوه در تالار امام ابوحنیفه رح با اشتراک رییس، معاون علمی، روسای پوهنحی ها، امرین دیپارتمنت، استادان و محصلان تجلیل گردید. معاونت علمی در رابطه به جایگاه و مقام معلم صحبت نموده و روی ویژه گی ها و مسؤلیت های معلم واراسته تاکید نمودند. و همچنان تعداد از محصلان در رابطه به معلم و جایگاه آن مقالات را به خوانش گرفتند. و شایان ذکر است از سه روز بدین سواز طرف محصلان از این روز میمون با برگزاری محافل در پوهنحی ها نیز تجلیل گردیده است.